Menu
  • Fr-Nl

Uitgever

De website, die toegankelijk is via  www.jcdecaux-belux.com (de « Website») wordt uitgegeven door JCDecaux Street Furniture NV, Naamloze vennootschap, ondernemingsnummer BE0401.841.603.

 

 

Filiaal JCDecaux Street Furniture SA
Hoofdzetel
Joseph Stevensstraat 7
B-1000 Brussel
België

info@jcdecaux.be
Telefoon +32 (0)2 274  11 11 
Directeur Uitgave  Veerle Colin
Andere lokale gegevens JCDecaux Luxemburg
Am Bann
2, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange

INFO@JCDECAUX.LU

Beperking van de aansprakelijkheid

JCDecaux Street Furniture NVdoet zijn best om zo goed mogelijk de  exactheid en de bijwerking van de informatie die via de Website wordt verspreid te waarborgen en behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te wijzigen. JCDecaux Street Furniture NV kan de exactheid, de precisie of het exhaustief karakter van de op de Website ter beschikking gestelde informatie echter niet waarborgen.
JCDecaux Street Furniture NV is bijgevolg niet aansprakelijk voor :

  • Een onderbreking van de website;
  • Het optreden van Bugs (programmeringsfouten);
  • Onjuiste of ontbrekende informatie beschikbaar op de website;
  • Schade veroorzaakt door de frauduleuze toegang van een derde die een wijziging heeft veroorzaakt van de informatie die op de website beschikbaar werd gesteld;
  • Meer algemeen, alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, welke ook de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen zijn met inbegrip van de kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van goederen die op de Website worden aangeboden, verlies op winsten,  cliënteel, gegevens of elk ander verlies van immateriële goederen dat zich kan voordoen omdat om het even wie toegang heeft gehad tot de website of omdat meb er geen toegang toe kan krijgen of omdat krediet verleend werd aan welke informatie dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks op de website voortkomt.

De internaut verbindt er zich toe deze wettelijke voorschriften na te leven en de website te gebruiken op eigen verantwoordelijkheid. De internaut  wordt geacht de laatste versie van deze wettelijke voorschriften te hebben aanvaard, louter op basis van het gebruik dat hij maakt van de website.

Hyperlinks

JCDecaux Street Furniture NV verleent zijn toestemming voor de invoering van een hyperlink naar de website voor elke andere website, met uitzondering van diegene die informatie verspreiden van polemische, pornografische, xenofobe aard of die, in ruimere mate, de belangen van JCDecaux Street Furniture of de gevoeligheid van het een groot aantal mensen zou kunnen schaden. Geen enkel deel van de website mag worden opgenomen in een andere website.
JCDecaux Street Furniture NV behoudt zich het recht voor de afschaffing van de hyperlink te vragen indien het van mening is dat deze de gedefinieerde regels niet naleeft.
De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. In de mate waarin JCDecaux Street Furniture NV deze websites niet kan controleren, kan JCDecaux Street Furniture NV niet aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van de websites, en kan dus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of vanaf deze websites. JCDecaux France kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor alle bewezen of gestelde schade of verlies  of in verband met het gebruik of omwille van het feit dat men de inhoud, de op de website beschikbare goederen of diensten heeft vertrouwd.

Intellectuele eigendom

De website en alle software die noodzakelijkerwijs in verband hiermee wordt gebruikt kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd is door het geldende intellectuele eigendomsrecht of enige andere wet.  Behalve indien die anders wordt vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website en alle elementen die voor de website werden gecreëerd de exclusieve eigendom van  JCDecaux SA en/of JCDecaux Street Furniture NV . Deze verlenen immers geen enkele licentie, noch recht dan het recht de website te raadplegen.
Meer bepaald, de merken, de databanken en andere intellectuele eigendomsrechten, gebruikt op de website, zijn de eigendom van de betrokken entiteiten die aangesloten zijn bij JCDecaux SA. De reproductie van de volledige of gedeeltelijke inhoud die op de website werd gepubliceerd, is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en privé gebruik; elke reproductie en gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is eveneens verboden alle rechten die aan de website zijn verbonden te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk te creëren, de opvatting of de opmaak om te keren of op om het even welke andere manier de broncode proberen te vinden (met uitzondering van de bij wet voorziene gevallen), te verkopen, zich toe te eigenen, of op om het even welke manier een licentie door te verkopen. Het is eveneens verboden de website te wijzigen of gewijzigde versies te gebruiken en vooral om een niet geoorloofde toegang te bekomen en de website te betreden via een andere manier dan via de interface die hiertoe aan de internaut wordt geleverd door JCDecaux SA en/of JCDecaux Street Furniture NV  (deze opsomming is niet beperkend).

Hosting

De website wordt gehost door JCDecaux SA , naamloze vennootschap met raad van bestuur en raad van toezicht met een kapitaal van 3 242 237,80 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 307 570 747.

Adres  ZI Sainte-Apolline
78378 Plaisir CEDEX
France
Telefoon +33 (0)1 30 79 79 79

Toepasselijk recht

De website en deze wettelijke voorschriften vallen onder het Belgisch recht
In geval van betwisting of geschil over de interpretatie of de uitvoering van deze wettelijke voorschriften, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.