• Aangepaste omzet van het 1ste kwartaal 2019 gestegen met +13,1 % tot 840,0 miljoen euro
  • Aangepaste organische omzet van het 1ste kwartaal 2019 gestegen met +5,4%
  • Verwachte stijging van de aangepaste organische omzet van het 2de kwartaal 2019 van boven de +4%

Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11, sinds 1 januari 2014, werden de hierna gepresenteerde cijfers aangepast om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding. Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf «Aangepaste gegevens» op pagina 2 van dit bericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en de afstemmingscontrole met de IFRS-gegevens.

De aangepaste omzet van de Groep van het eerste kwartaal 2019 is met +13,1 % gestegen tot 840,0 miljoen euro, in vergelijking met de 742,5 miljoen euro van het eerste kwartaal 2018.
Als we geen rekening houden met de negatieve impact gelinkt aan de wisselkoersschommelingen en de positieve impact gelinkt aan de perimeterwijzigingen, neemt de aangepaste organische omzet toe met +5,4%.
De aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop en verhuring van reclamemateriaal en onderhoudscontracten van stadsmeubilair is in het eerste kwartaal 2019 gestegen met +5,5%.
 
Aangepaste omzet   van het 1ste kwartaal2019 (m€)2018 (m€)Gepubliceerde groeiOrganische groei (a)
Transport368,0293,5+25,4%+14,5%
Stadsmeubilair344,3337,1+2,1%+0,8%
Billboard127,7111,9+14,1%-4,6%
Totaal840,0742,5+13,1%+5,4%
(a)Identieke perimeter en constante wisselkoersen

Gelieve in aanmerking te nemen dat onderstaande commentaar, met betrekking tot de geografische gebieden, betrekking heeft op de organische omzetontwikkeling.

TRANSPORT
De aangepaste omzet van het eerste kwartaal is met +25,4% gestegen tot 368,0 miljoen euro (+14,5% organische groei). Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) groeien met twee cijfers. Azië-Stille Oceaan en Noord-Amerika leggen een sterke groei voor van boven de 10%. De Rest van de Wereld evolueert in stijgende lijn.

STADSMEUBILAIR
De Aangepaste omzet van het eerste kwartaal is met +2,1 % gestegen tot 344,3 miljoen euro (+0,8% organische groei). Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) gaat achteruit, omdat in het Verenigd Koninkrijk onlangs reclame op HFSS-producten werd verboden (Producten met een hoog vet-, suiker- en zoutgehalte) in Londen, op de activa van TfL. Azië-Stille Oceaan groeit met meer dan 10%, vooral getrokken door Australië. Noord-Amerika is bijna stabiel.  De Rest van de Wereld doet het beter.
De organische aangepaste reclameomzet van het eerste kwartaal, zonder verkoop en verhuring van materiaal en onderhoudscontracten voor stadsmeubilair gaat met -0,7% achteruit in verhouding tot het eerste kwartaal 2018.

BILLBOARD
De aangepaste omzet van het eerste kwartaal is met 14,1% gestegen tot 127,7 miljoen euro 
(-4,6%  organische omzet). Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk), de Rest van de Wereld en Noord-Amerika gaan achteruit.

Naar aanleiding van de publicatie van de omzet van het eerste kwartaal 2019, verklaarde Jean-Charles Decaux, Voorzitter van het Uitvoerend Comité en Co-CEO van JCDecaux, het volgende:

« Onze omzet van het 1ste kwartaal 2019 bedraagt 840,0 miljoen euro, een stijging van +13,1 % in gepubliceerde groei naar aanleiding van de recente overname van APN Outdoor in Australië, hij is toegenomen met +5,4 % in organische groei, dankzij de digitalisering van onze premium activa die voortaan 23,5% van onze totale omzet uitmaken.
De sterke resultaten van Transport, met een organische groei van +14,5 %, weerspiegelen een zeer sterke groei van de omzet in zowel China als Noord-Amerika, en goede commerciële resultaten in Europa met een zeer belangrijke bijdrage van de digitale omzet in alle regio’s. De organische groei van Stadsmeubilair van +0,8 % onderging de impact van de negatieve resultaten in Europa, het Verenigd Koninkrijk werd getroffen door het recente verbod op reclame voor HFSS-producten (Producten met een hoog vet-, zout – en suikergehalte) in Londen, op de activa in TfL, terwijl ons digitaal portfolio zich sterk blijft ontwikkelen. De daling van de organische omzet van -4,6 % van Billboard heeft nog steeds last van ons meerjarenplan dat erin bestaat de traditionele grote formaten geleidelijk aan af te bouwen in het Verenigd Koninkrijk en deze activiteit lijdt ook onder een gebrekkige consolidatie in een aantal geografische zones, terwijl onze digitale Billboard activiteit met meer dan 10% blijft groeien.
Voor het tweede kwartaal 2019, verwachten we momenteel een organische omzetgroei van boven de +4 %, met een goede vooruitgang van Stadsmeubilair, meer bepaald in Frankrijke, in Noord-Amerika en in Australië, terwijl Transport de impact zal ondergaan van een stevige vertraging van onze reclameactiviteiten in de metro’s in China.
Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat Out-of-Home communicatie sterk en aantrekkelijk blijft in een steeds meer gefragmenteerd medialandschap. Nu we meer en meer aanwezig zijn in landen met een sterke groei, in de invloedrijkste steden ter wereld1,  nu we ons digitaal portfolio uitrollen in combinatie met een nieuw verkoopplatform dat kwaliteitsgegevens verstrekt, en gezien wij erin slagen nieuwe contracten binnen te halen en werken met de beste teams, over al ter wereld, zijn wij ervan overtuigd dat we goed geplaatst zijn om schitterende resultaten te blijven halen op de wereldwijde reclamemarkt en onze leiderspositie nog kunnen versterken op de markt van de Out-of-Home communicatie dankzij de aanwinst van rendabel marktaandeel. Onze gezonde balans is een essentieel voordeel om de groeikansen die zich voordoen te blijven vatten en sterk in digitalisering te investeren.»

AANGEPASTE GEGEVENS
De IFRS-norm 11, die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd. 
Om de operationele realiteit van de Groep getrouw weer te geven, worden de operationele gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding echter verhoudingsgewijs opgenomen in het verslag van het operationeel beheer van de Groep dat door de leidinggevenden wordt gebruikt om de activiteiten te volgen, middelen toe te wijzen en resultaten te meten.

Conform IFRS-norm 8 zal de gesegmenteerde verslaggeving, die werd opgenomen in de jaarrekeningen, bijgevolg overeenstemmen met deze interne informatie, en de externe financiële communicatie van de Groep zal uitgaan van deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en de commentaren zullen dus gebaseerd op de "aangepaste" gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens van voor 2014 en zullen systematisch worden aangepast aan de financiële verslaggeving volgens de IFRS-normen.

In het eerste kwartaal 2019, bedroeg de impact  van de IFRS-norm 11 op de aangepaste omzet -86,8 miljoen euro (-84,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018), de IFRS-omzet komt daarmee op 753,2 miljoen euro (658,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2018).

DEFINITIE VAN DE ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder rekening te houden met wisselkoers- en perimeterschommelingen. Het referteboekjaar in verhouding tot de gepubliceerde gegevens blijft onveranderd en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar, door rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen gelinkt aan de nieuwe contracten en het verlies van contracten die vroeger in het portfolio zaten in aanmerking te nemen.
 
m€ Q1
   
Aangepaste omzet 2018(a)742,5
   
IFRS omzet 2019(b)753,2
Impacts IFRS 11(c)86,8
Aangepaste omzet 2019(d) = (b) + (c)840,0
Wisselkoers impact(e)(13,1)
Aangepaste omzet 2019 tegen  wisselkoersen van 2018(f) = (d) + (e)826,9
Perimeterwijziging(g)(44,4)
Aangepaste organische omzet 2019(h) = (f) + (g)782,5
   
Organische groei(i) = (h) / (a)+5,4%
 
m€Impact van de wisselkoersen op 31 maart 2019
  
USD4,8
HKD3,8
RMB2,1
GBP1,0
BRL(1,3)
Andere2,7
  
Totaal13,1
 
Gemiddelde wisselkoersT1 2019T1 2018
   
USD0,88050,8135
HKD0,11220,1039
RMB0,13050,1280
GBP1,14611,1320
BRL0,23380,2507
Volgende informatie:
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 16 mei 2019
Resultaten van het eerste halfjaar 2019: 25 juli 2019 (vóór markt)

Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers.(AMF)
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf-france.org/ of rechtstreeks op de website van JCDecaux www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht, en verbindt er zich ook niet toe, deze verklaringen te updaten of te herzien.