•    Aangepaste omzet gedaald met -40,6 % tot 2 311,8 miljoen euro
•    Groei van de aangepaste organische omzet gedaald met -38,1 %
•    Aangepaste operationele marge van 141,6 miljoen euro
•    Aangepast bedrijfsresultaat, vóór waardeverminderingen, van -352,9 miljoen euro
•    Nettoresultaat aandeel van de Groep van -604,6 miljoen euro, met inbegrip van een waardevermindering van 211,3 miljoen euro
•    Aangepaste beschikbare cashflow van 161,9 miljoen euro
•    Hoog geklasseerd als maatschappelijk verantwoord en milieubewust bedrijf
•    Voorstel om in 2021 geen dividenden uit te keren 
•    Daling van de organische omzet in Q1 2021 van ongeveer -40 % maar een tweecijferig herstel van de reclameomzet op het Chinese vasteland

JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), wereldleider in Out-of-Home communicatie, publiceert vandaag zijn jaarresultaten voor het boekjaar dat op 31 december 2020 werd afgesloten. De Raad van Toezicht van JCDecaux, die op 10 maart 2021 is bijeengekomen, heeft de geauditeerde rekeningen van het boekjaar 2020 vastgelegd. Er wordt momenteel een verslag met een verklaring zonder voorbehoud opgesteld door de Rekencommissarissen.

Naar aanleiding van de toepassing van de IFRS-norm 11, sinds 1 januari 2014 en IFRS-norm 16, sinds 1 januari 2019, in overeenstemming met de aanbevelingen van de AMF, werden de hierna gepresenteerde operationele cijfers aangepast:
  • Om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding, voor wat IFRS-norm 11 betreft,
  • Om de impact van IFRS-norm 16 op onze « corebusiness » huurcontracten uit te sluiten (huurcontracten van locaties die bestemd zijn voor reclameconstructies, met uitsluiting van vastgoed- en voertuigverhuur)..
Wij verwijzen u hiervoor naar de paragraaf “aangepaste gegevens” op pagina 5 van dit persbericht voor de definitie van deze aangepaste gegevens en voor de afstemmingscontrole met de IFRS-gegevens.

De cijfers in de tabellen worden gewoonlijk in miljoenen euro uitgedrukt. De som van de afgeronde bedragen of de variantieberekeningen kunnen onbeduidende afwijkingen van de gerapporteerde waarden laten zien.

Naar aanleiding van de publicatie van de jaarresultaten van 2020 heeft Jean-Charles Decaux, Voorzitter van het Directiecomité en Co-CEO van JCDecaux, het volgende verklaard:

«2020 was voor JCDecaux, wereldleider in Out-of-Home communicatie, het moeilijkste jaar ooit sinds de oprichting van ons bedrijf in 1964. Dit was te wijten aan de Covid-19 pandemie die de nationale, gewestelijke en lokale regeringen er toe verplichtte in deze moderne tijden ongeziene beperkingsmaatregelen op te leggen zoals lockdowns, avondklok, sluiting van handelszaken, restaurants, bioscopen, …
De omzet van onze Groep ging met -40,6 % achteruit en bedroeg 2 311,8 miljoen euro, met een daling van de aangepaste organische omzet van -38,1 %, en een iets beter tweede halfjaar. Ondanks deze sterke daling bleef onze operationele marge voor 2020 positief, 141,6 miljoen euro, dankzij sterke en snelle aanpassingen door onze gemotiveerde teams overal ter wereld en het volste vertrouwen van onze partners. Dankzij deze inspanningen om de kasmiddelen te behouden en de kostenverlaging kon 59% van de ongeziene daling van de omzet worden geabsorbeerd. Onze beschikbare cashflow bleef stevig op 161,9 miljoen euro dankzij een strikte beheersing van de behoefte aan bedrijfskapitaal en een selectieve toewijzing van onze investeringen voor de toekomstige groei, wat geleid heeft tot een daling van onze netto schuld tot 1 086,3 miljoen euro eind 2020.
In het licht van de resultaten van 2020, een eerste boekjaar met verliezen – met inbegrip van de buitengewone lasten in verband met de Covid-19 crisis, zullen wij op de Algemene Vergadering van 20 mei 2021 voorstellen geen dividenden uit te keren in 2021.
Onze digitale transformatie zet zich voort met een toenemende penetratie in Stadsmeubilair terwijl het totale aandeel van de digitale omzet nu 24 % van omzet van de Groep vertegenwoordigt. Hoewel de huidige programmatische penetratie zwak blijft, zijn we zeer goed gepositioneerd om te profiteren van de zeer sterke groeiverwachtingen met ons programmatisch verkoopplatform, VIOOH, dat het meest geconnecteerde platform is met 20 DSP’s  die transacties uitvoeren in 14 landen. De meeste categorieën adverteerders werden sterk getroffen door de crisis, maar we stelden in de loop van het jaar een toenemende vraag van regeringen en overheidsdiensten vast die onze middelen wensen te gebruiken om met de burgers te communiceren. Onze klantenportefeuille blijft erg gediversifieerd, waarbij de Top 10 minder dan 13 % van de omzet van de Groep uitmaakt.
We blijven ons inzetten om doelgerichte overnames te verwezenlijken zoals die van Clear Media in China via een consortium van investeerders, in maart 2020, en meer recent die van ’Abri Services Media in Frankrijk, in december 2020. Deze 2 overnames op onze 2 grootst markten zullen ons in staat stellen te profiteren van de heropleving van Stadsmeubilair, het meest rendabele segment van onze activiteiten dat als eerste het niveau van vóór de crisis zal halen.
Na een rating van 4,6/5 in de FTSE4Good index van FTSE Russell en de handhaving op het niveau « A Leadership » in de CDP Climate Change-index, heeft JCDecaux voor het vierde opeenvolgende jaar de hoogste AAA-rating gekregen in de ranglijst Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van het ratingbureau Morgan Stanley Capital International (MSCI). In 2020 is JCDecaux het enige bedrijf van het panel Media & Entertainment dat de hoogste rating kreeg. De erkenning van onze duurzame aanpak door de niet-financiële ratingbureaus getuigt van de uitmuntendheid van onze praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (governance), die sinds de oprichting van JCDecaux in onze onderneming centraal staan, evenals onze voortdurende zorg voor transparantie ten aanzien van onze belanghebbenden.
Voor het eerste kwartaal van 2021 verwachten wij een organische daling van de aangepaste omzet van ongeveer -40 %, als gevolg van de verlenging van nog strengere mobiliteitsbeperkingen in een aantal belangrijke landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, terwijl een dubbelcijferige opleving van de reclameomzet in China (zonder Hong Kong) erg bemoedigend is. Hoewel wij in 2021 niet verwachten opnieuw te kunnen aanknopen met het inkomstenniveau van 2019, denken wij dat de heropleving sterk zal zijn wanneer het publiek terugkeert naar het niveau van vóór de Covid-19 crisis.
In een steeds gefragmenteerder medialandschap, is Out-of-Home communicatie nog aantrekkelijker geworden. Met ons gediversifieerd portfolio aan landen en adverteerders, is de uitrol van ons digitaal portfolio, gelinkt aan een nieuw data-led audience targeting platform, het feit dat we ertoe in staat zijn nieuwe contracten binnen te halen en de kwaliteit van onze medewerkers overal ter wereld, zijn we ervan overtuigd dat we goed gewapend zijn om het zeer goed te blijven doen op de reclamemarkt en onze positie van wereldleider op de Out-of-Home markt kunnen versterken dankzij de aanwinst van rendabele marktaandelen. Onze stevige balans is een aanzienlijk voordeel en stelt ons ertoe in staat de groeiopportuniteiten die zich voordoen te blijven vatten en aanzienlijk te investeren in digitale communicatie. »


AANGEPASTE OMZET
Zoals werd aangekondigd op 28 januari 2021, is de aangepaste omzet van de Groep voor 2020 met -40,6 % gedaald tot 2 311,8 miljoen euro, een organische daling van -38,1 %. Onze omzet in Stadsmeubilair en Billboard ging minder sterk achteruit dan die van Transport, wat wijst op meer publiek in voetgangerszones en auto’s, zodra de maatregelen werden versoepeld. Transport werd het sterkst getroffen, met name in de luchthavens, die kampen met een ineenstorting van het internationale luchtverkeer.
Per geografisch gebied, zijn het Frankrijk en de Rest van Europa die de grootste omzetstijging hebben verwezenlijkt in het tweede halfjaar van 2020, vooral te danken aan Stadsmeubilair. In Azië-Stille Oceaan en meer bepaald op het Chinese vasteland, zijn de activiteiten die louter gebonden zijn aan een nationaal publiek, waaronder de nationale terminals in de luchthavens, in het tweede halfjaar ook toegenomen, terwijl de internationale hubs nog steeds lijden onder het beperkte internationale luchtverkeer. Noord-Amerika, de Rest van de Wereld en het Verenigd Koninkrijk bleven het hele jaar door de sterkst getroffen regio’s in de drie segmenten.

AANGEPASTE OPERATIONELE MARGE (1)
In 2020, ondanks de ongeziene daling van de omzet, blijft de aangepaste operationele marge van de Groep positief op 141,6 miljoen euro, een daling van -82.1 %, in vergelijking met 792,2 miljoen euro in 2019. De aangepaste operationele marge vertegenwoordigt 6,1 % van de omzet, hetzij -1 430 basispunten minder dan vorig jaar.
 
 20202019Schommeling 20/19
 m€% van de omzetm€% du CASchommeling(%)Marge percentage (pb)
Stadsmeubilair145,412,9%452,326,8%-67,9%-1 390pb
Transport2,60,3%265,916,2%-99,0%-1 590pb
Billboard(6,3)-1,7%74,113,1%-108,5%-1 480pb
Totaal141,66,1%792,220,4%-82,1%-1 430pb
Stadsmeubilair: In 2020 daalde de aangepaste operationele marge met -67,9 % tot 145,4 miljoen euro. In percentage van de omzet uitgedrukt, daalde de aangepaste operationele marge met  1 390 basispunten tot 12,9 % in vergelijking met 2019.

Transport : In 2020 daalde de aangepaste operationele marge met -99,0 % tot 2,6 miljoen euro. In percentage van de omzet uitgedrukt daalde de aangepaste operationele marge met  -1 590 basispunten tot 0,3 % in vergelijking met 2019.

Billboard: In 2020 daalde de aangepaste operationele marge met -108,5 % tot -6,3 miljoen euro. In percentage van de omzet uitgedrukt daalde de aangepaste operationele marge met  -1 480 basispunten tot -1,7 % in vergelijking met 2019.

AANGEPAST BEDRIJFSRESULTAAT (2)
In 2020 daalde het aangepast bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen met -191,6 % en komt op -352,9 miljoen euro, tegen 385,2 miljoen euro in 2019. Het vertegenwoordigt -15,3 % van de omzet, hetzij -2 520 basispunten minder dan in 2019 (9,9 %). De daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling van de operationele marge en in mindere mate aan andere niet recurrente operationele opbrengsten en lasten, zoals een nettoverlies op de afstoting van Russ Outdoor, en dit heeft hoofdzakelijk te maken met een wisselkoerseffect, voor een bedrag van 39,0 miljoen euro en herstructureringskosten voor 31,7 miljoen euro.

Er werd in 2020 een totale waardevermindering van -222.3 miljoen euro geboekt voornamelijk omwille van de Covid-19 crisis : een waardevermindering van materiële en immateriële activa voor een bedrag van-36,7 miljoen euro, een netto dotatie aan voorzieningen voor verliezen bij oplevering van -9,4 miljoen euro en een dotatie op de netto activa van de gezamenlijk gecontroleerde ondernemingen van  0,2 miljoen euro en een waardevermindering op de goodwill van  176,0 miljoen euro, waarvan  128,0 miljoen euro in verband met de regio Stille Oceaan en -48,0 miljoen euro die verband hield met de Billboard activiteit in de Rest van de Wereld, in 2019 werd een waardevermindering van  10,0 miljoen euro geboekt.
Het aangepast bedrijfsresultaat na waardeverminderingen is met -249,4 % gedaald tot  575,2 miljoen euro in vergelijking met 384,9 miljoen euro in 2019.

FINANCIEEL RESULTAAT (3)
In 2020 bedragen de rentelasten op de huurschuld IFRS 16 -118,1 miljoen euro tegen  152,0 miljoen euro in 2019, een gunstige schommeling van 33,9 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van het mechanische effect van de voortgang van de contracten.

In 2020 bedragen de netto financiële lasten, exclusief IFRS 16, -40,6 miljoen euro tegen  24,4 miljoen euro in 2019, deze schommeling van -16,2 miljoen euro komt hoofzakelijk overeen met de financiële lasten in verband met de uitgifte van obligaties van 1,2 miljard euro in april 2020.

ONDERNEMINGEN ONDER VERMOGENSMUTATIE OF EQUITY AFFILIATES
In 2020 bedraagt het aandeel van de ondernemingen onder vermogensmutatie -1,3 miljoen euro, een daling in vergelijking met 2019 (op 102,0 miljoen euro), hun activiteit werd negatief beïnvloed door de Covid-19 pandemie.

NETTORESULTAAT AANDEEL VAN DE GROEP
Het nettoresultaat aandeel van de Groep geeft in 2020 een verlies weer van – 604.6 miljoen euro in vergelijking met 265.5 miljoen euro in 2019

Als we geen rekening houden met de impact van de waardverminderingen bedraagt het nettoresultaat aandeel van de Groep in 2020 -393.3 miljoen euro in vergelijking met 267,3 miljoen euro in 2019.

AANGEPASTE INVESTERINGEN
In 2020 bedragen de aangepaste netto-investeringen (aankoop van materiële en immateriële activa, na afstotingen) 185,0 miljoen euro, in vergelijking met 375,4 miljoen euro, een daling van -50,7 % in vergelijking met vorig jaar. De investeringen voor een verdere digitalisering op premium locaties, de uitrol van ons programmatisch verkoopplatform en de IT-projecten met het oog op de automatisering van de operationele processen werden behouden.

AANGEPASTE BESCHIKBARE CASHFLOW (4)
In 2020 bedraagt de aangepaste beschikbare cashflow 161,9 miljoen euro in vergelijking met 169,7 miljoen euro in 2019. Deze beperkte daling is hoofdzakelijk te danken aan een significante vermindering van onze behoefte aan bedrijfskapitaal met een strikte opvolging van ontvangsten en betalingen en een significante daling van de investeringen.

DIVIDEND
Er werden in 2020 omwille van de Covid-19 pandemie geen dividenden uitgekeerd om de kasmiddelen, de balans en de financiële flexibiliteit van de Groep te versterken.

Rekening houdend met de resultaten van 2020, zullen we op de volgende Algemene Vergadering van 20 mei 2021 voorstellen geen dividenden in 2021 uit te keren.

NETTOSCHULD (5)
Op 31 december 2020 bedraagt de nettoschuld 1 086,3 miljoen euro, in vergelijking met een nettoschuld van 1 125,0 miljoen euro op 31 december 2019 dankzij de maatregelen die de Groep heeft genomen om de daling van de omzet te compenseren en voldoende cash te behouden.

GEBRUIKSRECHTEN & HUURSCHULDEN, IFRS 16
De gebruiksrechten, IFRS-norm 16 van 31 december 2020, bedragen 3 416,5 miljoen euro in vergelijking met 4 115,8 miljoen euro op 31 december 2019, hetzij een daling die te maken heeft met de afschrijving van de gebruiksrechten in de loop van de periode en de heronderhandelingen van contracten, deels gecompenseerd door nieuwe contracten, uitgebreide contracten en verlengde contracten.

De huurschulden, IFRS 16 zijn gedaald met 608,0 miljoen euro, en komen van 4 753,8 miljoen euro op 31 december 2019 op 4 145,8 miljoen euro op 31 december 2020. De daling van de huurschulden komt overeen met de betaalde en heronderhandelde huurgelden in de loop van de periode, deels gecompenseerd door nieuwe contracten, uitgebreide contracten en verlengde contracten..

AANGEPASTE GEGEVENS
IFRS 11 de norm die sinds 1 januari 2014 van toepassing is, houdt in dat de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding volgens de vermogensmutatiemethode worden gecontroleerd.
IFRS 16, de norm die sinds 1 januari 2019 van toepassing is, erkent de opname in de balans voor de huurcontracten, van een huurschuld voor de vaste contractuele huren in ruil voor een gebruiksrecht van het actief dat wordt afgeschreven over de looptijd van het contract. In de resultatenrekening wordt de vaste huurlast vervangen door de afschrijving van het actief in het bedrijfsresultaat. Voor de beschikbare cashflow wordt de impact van de norm IFRS 16 op core-huurgelden en niet-corebusiness aangepast. IFRS 16 heeft geen invloed op de contante betalingen, maar de aflossing van de hoofdsom van de huurschuld wordt opgenomen in de financieringsstroom.  
Om de operationele realiteit van de Groep en de leesbaarheid van onze prestaties echter te weerspiegelen, worden de operationele gegevens in de operationele managementrapportering van de Groep, waarop het management vertrouwt om de activiteit op te volgen, middelen toe te wijzen en de lopende prestaties te meten:
•    nog steeds pro rata opgenomen in de operationele gegevens van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding;
•    wordt de impact van de norm IFRS 16 uitgesloten op onze huurcontracten die « corebusiness » zijn (huurcontracten voor locaties die bestemd zijn voor reclameconstructies met uitzondering van huurcontracten voor vastgoed en voertuigen).
Voor de resultatenrekening zijn het alle aggregaten tot en met het bedrijfsresultaat. Voor het kasstroomoverzicht zijn dit alle aggregaten tot en met de beschikbare cashflow.
Bijgevolg is de gesegmenteerde informatie in de jaarrekening, in overeenstemming met IFRS 8, in overeenstemming met deze interne informatie en is de externe financiële communicatie van de Groep dus gebaseerd op deze operationele financiële informatie. De financiële informatie en commentaren zijn dan ook gebaseerd op "aangepaste" gegevens, vergelijkbaar met de historische gegevens, die systematisch worden afgestemd op het financieel IFRS-overzicht.

In 2020 bedraagt de impact van de normen IFRS 11 en IFRS 16 op onze aangepaste aggregaten:
  • -212,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté (-402,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2019) ; le chiffre d’affaires IFRS est donc de 2 099,8 millions d’euros (3 487,6 millions d’euros en 2019).
  • -41,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 978,6 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur la marge opérationnelle ajustée (-123,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 1 046,6 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; la marge opérationnelle IFRS est donc de 1 078,7 millions d’euros (1 715,0 millions d’euros en 2019).
  • -19,7 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 118,9 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation (-98,7 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 185,0 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; le résultat d’exploitation avant charges de dépréciation IFRS est donc de -253,7 millions d’euros (471,6 millions d’euros en 2019).
  • -19,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 118,9 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation (-109,4 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 185,0 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; le résultat d’exploitation après charges de dépréciation IFRS est donc de -475,8 millions d’euros (460,6 millions d’euros en 2019).
  • 8,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur les investissements ajustés (15,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2019) ; les investissements IFRS sont donc de
    -176,9 millions d’euros (-360,3 millions d’euros en 2019).
  • 16,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 533,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le cash-flow disponible ajusté (19,9 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 950,3 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2019) ; le cash-flow disponible IFRS est donc de 711,2 millions d’euros (1 139,9 millions d’euros en 2019).

Een volledige afstemming tussen de aangepaste gegevens en de IFRS-gegevens is beschikbaar op pagina 9 van dit persbericht.

NOTA’S
(1)    Operationele marge: Omzet verminderd met de directe bedrijfskosten (excl. onderhoudsonderdelen) en commerciële, algemene en administratieve kosten.
(2)    Bedrijfsresultaat: Operationele marge verminderd met de netto dotatie voor afschrijvingen en voorzieningen, waardeverminderingen van goodwill, onderhoudsonderdelen en andere bedrijfsopbrengsten en- lasten.
(3)    Financieel resultaat: Zonder rekening te houden met de bijwerking en opwaardering van de schulden voor aankoop van minderheidsparticipaties (-2,1 miljoen euro in 2020 en – 12,0 miljoen euro in 2019).
(4)    Beschikbare cashflow: Netto stroom van operationele activiteiten verminderd met de aankoop van materiële en immateriële vaste activa, na buitengebruikstellingen.
(5)    Nettoschuld: Netto financiële schuld van de thesaurie verminderd met bankschulden exclusief de non-cash operaties IAS 32 (schulden aangegaan op belofte van aankoop van minderheidsaandelen) met inbegrip van non-cash IFRS 9 impact (op de schulden en de financiële dekkingsinstrumenten(hedging)) en zonder de huurschulden in aanmerking te nemen, IFRS 16.


DEFINITIE VAN ORGANISCHE GROEI
De organische groei van de Groep is de groei van de aangepaste omzet zonder rekening te houden met wisselkoers- en perimeterschommelingen. Het referteboekjaar in verhouding tot de gepubliceerde gegevens blijft onveranderd en de organische groei wordt berekend door de gemiddelde wisselkoers van het voorbije boekjaar toe te passen op de omzet van het lopende boekjaar, door rekening te houden met de perimeterwijzigingen prorata temporis, maar ook de omzetschommelingen gelinkt aan de nieuwe contracten en het verlies van contracten die vroeger in het portfolio zaten in aanmerking te nemen.
 
m€ Q1Q2Q3Q4Jaar
       
Aangepaste omzet 2019(a)840,01 002,3925,81 122,03 890,2
       
IFRS-omzet 2020(b)658,2310,4495,0636,22 099,8
Impacts IFRS 11(c)65,441,546,258,9212,0
Aangepaste omzet 2020(d) = (b) + (c)723,6351,8541,2695,12 311,8
Impact wisselkoersen(e)1,78,015,522,247,4
Aangepaste omzet 2020 tegen wisselkoersen 2019(f) = (d) + (e)725,3359,9556,7717,32 359,2
Verandering van perimeter(g)(2,3)7,018,424,847,9
Aangepaste organische omzet 2020(h) = (f) + (g)723,0366,8575,2742,12 407,1
       
Organische groei(i) = (h) / (a)-13,9%-63,4%-37,9%-33,9%-38,1%
 
m€Impact wisselkoersen op 31 december 2020
  
BRL12,5
USD4,8
RMB4,7
AUD3,7
Andere21,7
  
Totaal47,4
 
Gemiddelde wisselkoers20202019
   
BRL0,16970,2266
USD0,87550,8933
RMB0,12700,1293
AUD0,60430,6208
 
Volgende informatie:
Omzet 1ste kwartaal 2021: 18 mei 2021 (na markt)
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 20 mei 2021

Verklaringen van vooruitziende aard
Dit bericht zou een aantal vooruitziende verklaringen kunnen bevatten. Deze verklaringen zeggen niets over de toekomstige prestaties van de Groep. Hoewel de onderneming ervan uitgaat dat deze verklaringen berusten op redelijke hypotheses op de dag van de publicatie van dit bericht, zijn ze van nature onderworpen aan risico’s en onzekerheden die zouden kunnen aanleiding geven tot een verschil tussen de reële cijfers en de cijfers die in deze verklaringen werden vermeld of die daaruit werden afgeleid.
Deze risico’s en onzekerheden omvatten voornamelijk de risicofactoren die werden beschreven in het refertedocument dat in Frankrijk werd neergelegd bij de Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Investeerders en aandeelhouders van de maatschappij kunnen bij de ‘Autorité des Marchés Financiers’ een kopie van dit document verkrijgen op de website www.amf‑france.org of rechtstreeks op de website van www.jcdecaux.com.
De maatschappij is niet verplicht en verbindt er zich ook niet toe deze verklaringen van vooruitziende aard te actualiseren of te herzien.

AFSTEMMING TUSSEN DE AANGEPASTE GEGEVENS EN DE IFRS-GEGEVENS
 
Resultatenrekening20202019
m€AangepastImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van de gecontroleerde ondernemingen (1)IFRSAjustéImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van de gecontroleerde ondernemingen (1)IFRS (2)
Omzet2 311,8(212,0)-2 099,83 890,2(402,5)-3 487,6
Netto bedrijfslasten(2 170,2)170,5978,6(1 021,1)(3 098,0)278,71 046,6(1 772,7)
Operationele marge141,6(41,5)978,61 078,7792,2(123,8)1 046,61 715,0
Onderhoudsonderdelen(47,1)1,2-(46,0)(41,6)1,1-(40,5)
Afschrijvingen en voorzieningen (na terugnames)(367,6)21,3(868,4)(1 214,7)(358,1)23,5(924,7)(1 259,3)
Andere operationele opbrengsten en lasten(79,8)(0,6)8,7(71,8)(7,2)0,563,156,4
Bedrijfsresultaat vóór waardeverminderingen(352,9)(19,7)118,9(253,7)385,2(98,7)185,0471,6
Netto waardeverminderingen (3)(222,3)0,2-(222,1)(0,3)(10,7)-(11,0)
Bedrijfsresultaat na waardeverminderingen(575,2)(19,5)118,9(475,8)384,9(109,4)185,0460,6
(1) Impact IFRS 16 op de corebusiness huurgelden van de gecontroleerde ondernemingen.
(2) De IFRS-gegevens van  2019 zijn aangepast voor de toepassing van IFRS IC met betrekking tot de duur van de huurovereenkomsten, met als impact op de gepubliceerde gegevens van 2019 een stijging van 0,7m€ van de operationele marge in verband met de daling van de  vaste vergoedingen op de regel « Netto bedrijfslasten », en een verhoging van -0,7m€  voor de afschrijvingslasten voor gebruiksrechten op de regel « Afschrijvingen en voorzieningen (na terugnemingen) », zonder impact op het bedrijfsresultaat.
(3) Met inbegrip van de waardevermindering van de netto activa van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding.

 
Tabel van de kasstroom20202019
m€Aangepast    Impact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van de gecontroleerde ondernemingens (1)IFRSAjustéImpact van ondernemingen onder gemeenschappelijke leidingImpact IFRS 16 van de gecontroleerde ondernemingen (1)IFRS (2)
Netto operationele stroom van onderhoudskosten(56,2)35,8671,2650.7550,8(4,9)948,11 494,0
Schommeling van de behoefte aan bedrijfskapitaal403,0(27,8)(137,9)237.4(5,8)9,72,26,2
Netto stroom van operationele activiteiten346,88,0533,2888.1545,14,8950,31 500,2
Investeringen(185,0)8,0-(176.9)(375,4)15,1-(360,3)
Beschikbare cashflow161,916,0533,2711.2169,719,9950,31 139,9
(1) Impact IFRS 16 op de core en non-core huurgelden van de gecontroleerde ondernemingen.
(2) De IFRS-gegevens van 2019 zijn aangepast voor de toepassing van de IFRS IC met betrekking tot de duur van de huurcontracten, met als impact op de gepubliceerde gegevens van 2019 een stijging van 0,7m€ van de operationele stromen na aftrek van onderhoudskosten en beschikbare cash-flow.